Verksamhetspolicy

Verksamhetspolicy

Rubber Company AB är en marknadsledande distributör av industrigummi på den svenska marknaden. Vi köper, och säljer transportband, slangkomponenter, transmission, slitgummi, slitplast mm samt monterar och servar transportband. I begränsad omfattning anpassar vi och tillverkar artiklar samt underhåller levererade utrustningar.

Vi vill vara kundens första val

Våra kunders behov är basen för vår verksamhet. Vi har en hög ambition och sätter utmanande mål avseende våra kunders nöjdhet och kvaliteten i vår leverans. Vi anpassar vår leverans för att möta våra intressenters behov. Vi följer upp vår prestation och försöker om möjligt försöka överträffa våra kunders förväntningar på oss. Målsättningen skall vara att göra rätt från början och vi arbetar för att varje leverans blir en god referens.

Vi vill sätta medarbetaren i fokus

För att vi ska kunna svara upp på våra kunders behov behöver vi kunniga medarbetare som är trygga och trivs på sitt jobb. Vi arbetar aktivt med vårt säkerhetsarbete och våra medarbetares hälsa och välbefinnande. Vi uppmuntrar även andra att agera säkert, för att vi bryr oss om och vill lära av varandra. Vi ska hela tiden öka kompetensen och engagemanget hos våra anställda och verka för att monotona och enformiga arbetsuppgifter i möjligaste mån ska minimeras och att samtliga medarbetare samarbetar och ställer upp för varandra.

Vi vill ta ansvar

Vår yrkesstolthet gör att vi tar ett helhetsansvar för vår leverans. Därför ställer vi höga krav på oss själva och på våra leverantörer, underentreprenörer, kunder och andra samarbetspartners.

Vi använder våra naturresurser med omsorg och strävar efter att utveckla vår verksamhet och våra produkter mot en lägre klimatpåverkan och med större miljöhänsyn genom att ständigt verka för en ökad resurseffektivitet i hela livscykeln och för nya arbetssätt. Genom samarbete med alla involverade parter hittar vi smartare lösningar som möter behoven.

Vi vill överträffa externa krav
Vi betraktar gällande lagstiftning som en nedre gräns för vårt arbete. Vi uppmanar våra kunder och samarbetspartners att alltid ha höga förväntningar på̊ vårt kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljöarbete.

Alla som arbetar på Rubber Company och på våra arbetsplatser har ett ansvar att följa denna policy och integrera kvalitet, arbetsmiljöförbättringar och miljö- och klimathänsyn i sitt dagliga arbete.

Vår verksamhetspolicy är i linje med Rubbers övriga policyer samt våra värderingar. Tillsammans med våra arbetssätt och hjälpmedel finns de samlade i vårt ledningssystem, The Rubber Way som har kunden, medarbetaren och miljön i centrum.

2021-03-31

Företagsledningen