GDPR

Integritetspolicy för Rubber Company AB

Vilka typer av personuppgifter vi sparar och för vilka ändamål

Genom denna policy förklarar vi vilka typer av personuppgifter som vi kan komma att behandla och för vilka ändamål. Vi förklarar också vilka val och möjligheter du har, samt hur du kan få veta mer om vår personuppgiftsbehandling och kunna utöva dina rättigheter.
Denna policy är tillämplig för varje person som delar personuppgifter direkt eller indirekt med Rubber Company AB.

Personuppgifter som behandlas

Personuppgifter avser uppgifter som kan hänföras till dig som fysisk person. Rubber erbjuder dig att via vår hemsida kontakta oss, beställa produkter göra förfrågningar. Utifrån dessa uppgifter kan vi därför komma att behandla information, som du själv har lämnat, så som exempelvis ditt namn, uppgifter om hur du kan bli kontaktad samt information som är nödvändig för fakturering.

Ändamål och behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla våra tjänster i enlighet med tillämpliga villkor, administrera vår affärsrelation med dig och/eller den kund till Rubber som du representerar. Detta för att utveckla och förbättra våra tjänster samt för att ge dig information och erbjudanden om våra tjänster.
Behandlingen av dina personuppgifter i Rubber kunddatabas sker med stöd av Pyramids administrationsprogram.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna uppfylla ändamålet samt för att kunna fullgöra vårt åtagande dvs tillhandahålla tjänsten/ produkten samt för fakturering och bokföring.
Vi kan även använda dina personuppgifter för att kunna kontakta dig och/ eller skicka ut information, enkäter.

Tredje part

Vi kan komma att dela insamlade personuppgifter till våra samarbetspartners (även så kallade personuppgiftsbiträden*) som till exempel företag som arbetar med att administrera fakturor eller tillhandahålla IT- och molntjänster.
Detta personuppgiftsbiträde kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de ändamål som dina personuppgifter samlats in för.

Dina rättigheter

Det är vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål, och du har rätt att kontrollera att så sker.
Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Rubber. Du ska i sådana fall begära detta skriftligt till följande adress: Dataskyddsombud, Rubber AB, Box 17, 186 21 Vallentuna eller rubber@rubberco.se.
Om du anser att en uppgift om dig är inaktuell, felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en gång. Du kan även begära radering av dina personuppgifter.

Om du har frågor

Vid andra frågor om personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta personuppgiftsansvarig Rubber Company AB på rubber@rubberco.se.

Om denna policy

Rubber Company AB kan komma att göra tillägg eller ändringar i denna policy. Om så sker meddelas detta genom att den uppdaterade policyn publiceras på denna webbsajt. Denna policy gäller från och med 2018-05-25.

* Personuppgiftsbiträde är de som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Ett personuppgiftsbiträde finns alltid utanför den personuppgiftsansvariges organisation. Ett biträde kan vara en servicebyrå som behandlar personuppgifter på uppdrag av ett aktiebolag eller en myndighet.